26 juli 2022

Peter Rutten en Dick van der Sluis nieuwe ereleden

Aan het slot van de sfeervolle 122e Algemene Vergadering van de MARVER op 29 juni in Kasteel Montfoort zijn Peter Rutten, voorzitter van de Kring NAD, en raadsman Dick van der Sluis benoemd tot ereleden. Zij werden hiermee geëerd voor hun decennialange inspanningen voor onze vereniging. De bijbehorende versierselen en oorkonde kregen zij uit handen van MARVER-voorzitter Sven Schuitema.

Als voorzitter heette Sven Schuitema alle aanwezigen welkom tijdens de AV. Aan het begin van zijn openingsspeech benadrukte Sven het positieve feit dat het ledenaantal van de MARVER, in tegenstelling tot dat van de meeste andere vakbonden, ‘tegen de stroom in’ de afgelopen tijd is gegroeid. “Deze groei ging even wat minder snel door corona, maar we zitten weer op koers,” verduidelijkte hij. “Daarvoor wil ik onze ledenwervers van harte bedanken. De KMar gaat in de komende jaren groeien en we verwachten dan ook te kunnen meegaan in die trend. Het is belangrijk dat we ons als MARVER collectief verder versterken. Alleen zo kunnen we de belangen van marechaussees goed behartigen.”

Marktconforme beloning
De steeds sterk wordende stem van onze vereniging wordt volgens Sven al goed zichtbaar in de resultaten. “Terwijl eerst de Toelage Onregelmatige dienst met 100% werd verhoogd, ligt er nu een resultaat waarin de TOD volledig marktconform is. Als we kijken naar de politie, is dit zelfs meer dan marktconform.”
Sven durfde in zijn speech de stelling aan dat het op dat moment nog aan de leden voorliggende arbeidsvoorwaardenresultaat 2021-2023 ‘het beste resultaat ooit is’. “Veel militairen gaan er 20% op vooruit in korte tijd. Er zijn zelfs militairen die er 50% op vooruit gaan. Dit is meer dan verdiend en volledig rechtvaardig. Ze liepen immers ernstig achter op andere publieke sectoren. Een groot compliment aan onze onderhandelaar, René Schilperoort. Nu is het belangrijk om ook te bekijken in hoeverre de burgers bij Defensie achterlopen. Ook zij verdienen een marktconforme beloning.”

Jaarverslag nieuwe stijl
Na enkele mededelingen en een minuut van stilte voor alle leden die ons zijn ontvallen, onder wie erelid Hilly Kruiswijk die op 24 juni op 89-jarige leeftijd overleed, was het de beurt aan MARVER-secretaris en -penningmeester Breunis van de Pol. Hij presenteerde onder andere het ‘MARVER-jaarverslag 2021 nieuwe stijl’. Om de aantrekkingskracht en lezenswaardigheid van dit jaarverslag te vergroten, ontwikkelde de MARVER een kort, bondig en rijk geïllustreerd overzicht met diverse highlights van het afgelopen jaar. ‘Kunnen we de komende jaren op deze manier verder met het jaarverslag?,’ zo luidde de vraag van Breunis aan de AV. Nadat die instemde met de nieuwe aanpak, benadrukte Breunis dat deze komende tijd verder wordt verfijnd en gemoderniseerd.

Positief resultaat
Op de agenda van de AV stond ook het door het MARVER-bestuur gevoerde financiële beleid over het afgelopen jaar. De financiële commissie van de vereniging beoordeelde de uitgebreid bestudeerde jaarrekening 2021 van onze vereniging als volledig en juist en adviseerde de AV om in te stemmen met het hieruit voortkomende positieve resultaat. En dat gebeurde gelukkig ook.

 

Gedegen beantwoording 
Hierna was het aan de voorzitters van Kring LTC, Kring Schiphol, Kring West, Kring Noord, Kring Midden, Kring Zuid en Kring NAD om een korte toelichting te geven op de meest relevante ontwikkelingen en uitdagingen binnen hun kring en om hun vragen hierover te richten aan het Hoofdbestuur (HB) van de MARVER. Om een gedegen beantwoording mogelijk te maken, dienden zij deze voorafgaand aan de AV in bij het HB.
Sven reageerde tijdens de AV dan ook uitgebreid op alle binnengekomen vragen. Tijdens een korte schorsing kwamen de kringvoorzitters tot de unanieme conclusie dat deze beantwoording hun goedkeuring kon wegdragen. Wel stelden zij, uit monde van de voorzitter van Kring NAD Peter Rutten na deze schorsing namens alle Kringen voor, om de op dit moment stagnerende stap vier van de reorganisatie van het LTC als apart agendapunt in te dienen bij het eerstvolgende kaderberaad.

Herbenoemingen
De voorgestelde herbenoemingen van René Schilperoort en Breunis van de Pol in het HB van de MARVER kregen de unanieme steun van de AV. Op het voorstel om René en Breunis her te benoemen, werd gereageerd met een applaus.

Vol lof
Aan het slot van de AV reikte Sven erepenningen uit aan Ed Weber en Harry de Jong. Ed was onder meer Kringvoorzitter van Kring Zuid. Harry de Jong maakte in het verleden deel uit van het Hoofdbestuur en is op dit moment nog lid van het kringbestuur NAD. Sven was in twee korte toespraakjes vol lof over beide heren. Vervolgens werd allereerst Peter Rutten benoemd tot erelid van onze vereniging. In zijn dankwoord aan Peter prees Sven niet alleen zijn vele inspanningen voor onze vereniging sinds 1972, maar ook zijn vrijwilligerswerk bij de FNV-belastingservice, bij de deelnemersraad van ABP en bij het VO van dit pensioenfonds. “Een veelzijdige vrijwilliger,” zo roemde hij het kersverse erelid. 

Stille kracht
Na zijn benoeming tot erelid kreeg ook Dick van der Sluis, oud-bestuurslid van de fractie NAD en nog altijd vrijwillig raadsman, veel mooie woorden van de MARVER-voorzitter. Sven kwalificeerde hem als ‘een stille kracht, van wie maar weinig mensen weten wat hij precies allemaal doet voor leden die hulp hard nodig hebben’. “Bij nacht en ontij sta je als vrijwillige raadsman voor hen klaar,” zo zei  Sven. “Dat doe je al sinds 1999. Je bent er voor leden die soms hun gedroomde baan bij de KMar in het water zien vallen. Op het voor hen slechtste moment uit hun carrière ben je er voor ze. Namens onze vereniging. Dankzij jouw keiharde inzet voelen leden zich gesteund en wordt ook de naam van onze vereniging hoog gehouden.”

Dit artikel staat in de juli-uitgave van Interventie. De volledige uitgave van ons ledenmagazine vind je ook in onze ledenapp!

Meer over:
Erelid